میکروفیلتراسیون

میکروفیلتراسیون

میکروفیلتراسیون یک فرآیند فیلتراسیون غشایی است که آلاینده ها را از سیال توسط غشای ریز متخلخل حذف می کند. اندازه منافذ غشا از 1.1 تا 10 میکرومتر متغیر است. میکروفیلتراسیون با اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون متفاوت است زیرا نیازی به فشار ندارد و آلاینده های محلول را حذف نمی کند.