فیلتر شنی

فیلتر شنی

فیلترهای شنی برای حذف جامدات معلق استفاده می شود. یک کمک فیلتر معمولاً با فیلترهای شنی برای افزایش اندازه ذرات کلوئیدی استفاده می شود که به ذرات یا “لخته” های بزرگتر اجازه می دهد تا توسط ماسه به دام بیفتند.
اکثر مواد جامد را می توان با استفاده از این نوع فیلتر حذف کرد. درجات مختلف ماسه برای کاربردهای مختلف در تصفیه آب وجود دارد. DANATIVARA دارای تجربه در سرویس دهی با انواع فیلترهای شنی می باشد و در جهت کسب اطمینان از مقدار قابل حذف مواد جامد معلق می کوشد.