فیلتر ماسه سبز

فیلتر ماسه سبز

اگر آب مورد نظر برای تصفیه دارای آهن و منگنز یا آهن و سولفید هیدروژن و یا باکتری آهن است، شن و ماسه سبز روشی بسیار موثر برای حذف است. با استفاده از پرمنگنات پتاسیم، منگنز و آهن محلول اکسید شده و در اثر تماس با اکسیدهای بالاتر منگنز، روی گرانول‌های ماسه سبز رسوب می‌یابند. سولفید هیدروژن با اکسیداسیون به سولفات و یک رسوب نامحلول از بین می رود. گزینه دیگر تزریق کلر در بالادست فیلتر شن و ماسه سبز است که آهن یا منگنز را اکسید می کند و اجازه می دهد تا به صورت کلوئیدی حذف شود.