اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون
اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و موارد پساب‌زدایی، کاهش یون‌های محلول ممکن است لازم نباشد، اما کاهش موثر مولکول‌های معدنی یا آلی کلوئیدی ضروری است. طراحی غشای اولترافیلتراسیون (UF) و سیستم‌های مشابه به مواردی که در فرآیند RO تک مرحله‌ای (اسمز معکوس) استفاده می‌شوند، شباهت دارد. با این تفاوت که UF برای حذف مولکول‌های بزرگ‌تر از یون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز به فشارهای اسمزی کمتری دارد.

کاربردهای معمول UF شامل کاهش میزان روغن و گریس، بازیابی آلاینده‌های ارزشمند در پساب‌های فرآیندی و موارد مشابه است.