الکترودیالیز (ED) یون‌های نمک‌های محلول را از میان غشاها انتقال می‌دهد در نتیجه آب تصفیه شده تولید می شود. حرکت یون توسط میدان های الکتریکی جریان مستقیم القا می شود. سپس یک الکترود منفی (کاتد) کاتیون ها را جذب می کند و یک الکترود مثبت (آند) آنیون ها را جذب می کند. سیستم ها در پشته ها به صورت متناوب غشاهای انتقال کاتیون و آنیون تقسیم می نمایند. محفظه های متناوب، حامل آب نمک غلیظ و پرمیت فیلتر شده هستند و به طور معمول، 40-60٪ از یون های محلول حذف یا رد می شوند. بهبود بیشتر در کیفیت آب با مرحله بندی عملکرد پشته ها به صورت سری حاصل می شود. فرآیندهای ED ذرات آلاینده یا آلاینده های ضعیف یونیزه شده مانند سیلیس را حذف نمی کنند، هم چنین فرآیندهای دیالیز برگشتی (EDR) بر اساس همان اصول ED عمل می کنند. با این حال، عملیات EDR قطبیت سیستم را معکوس می کند (معمولاً 3-4 بار در ساعت). این معکوس ساختن، محلول های غلیظ روی غشا را متوقف می کند و در نتیجه تجمع رسوبات معدنی و آلی روی سطح غشا را کاهش می دهد. سیستم های EDR مشابه سیستم های ED هستند که با فضای محفظه کافی برای جمع آوری آب مورد نیاز و آب نمک طراحی شده اند که آب را با همان کیفیت ED تولید می کند.