اولترافیلتراسیون

در بسیاری از کاربردهای فرآیندی و پسآب، کاهش یون های موجود در محلول مورد نیاز نیست، اما کاهش موثر مولکول های معدنی یا آلی کلوئیدی ضروری است. پیکربندی غشای اولترافیلتراسیون (UF) و طراحی سیستم آن، مشابه مواردی است که در فرآیند تک مرحله ای RO استفاده می شود. از آنجا که مولکول های بزرگ حذف شده توسط UF فشار اسمزی ناچیزی را نشان می دهند، فشارهای عملیاتی معمولاً بسیار کمتر از سیستم های RO هستند. کاربردهای متداول آن شامل کاهش روغن و گریس و بازیابی آلاینده های ارزشمند در جریان زباله های فرآیندی می باشد.